Jürgenson Perearstikeskus

Tõendid

Autojuhi tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Perearst saab anda tervisetõendit A, B, BE, C, CE mootorsõidukite ja R-kategooria traktorite ja liikurmasinate juhtidele. Teiste kategooriate sõidukite juhtidel, kutselistel juhtidel (nt taksojuhid) ja sõiduõpetajatel on vajalik pöörduda Liiklusmeditsiini komisjoni. Liiklusmeditsiini komisjonid asuvad Tallinnas iga suurema polikliiniku juures. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik esmakordselt relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Tervisetõend tööle

01.01.2017 jõustusid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatused, mis reguleerivad töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontrolli.

Ühe olulisema muudatusena kadus tööandjatel kohustus saata töötaja alates 2017. aastast korrapärasesse nakkushaiguste tervisekontrolli, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringusse.

Vastavalt NETS § 13 lg 1 on enne tööle asumist tervisekontroll endiselt nõutav järgmistel erialadel:

 toitu ja joogivett käitlevatel töötajatel või toidu – ja joogiveega kokku puutuvatel töötajatel;

 isikutel, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega;

 õpetajatel ja lasteasutuste töötajatel ning teistel töökohustuste tõttu laste – ja noorukitega vahetult kokku puutuvatel töötajatel;

 abivajajale vahetult teenust osutavatel hoolekandetöötajatel; tervishoiutöötajate ning teiste patsiendiga vahetult kokku puutuvatel tervishoiuasutuse töötajatel;

 kliendiga vahetult kokku puutuvatel ilu- ja isikuteenuseid osutavatel töötajatel

 kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavatel või täiendusõppes osalevatel õpilastel, üliõpilastel ja töötajatel.

Tööandjal on tööle asumisel õigus nõuda nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud (NETS § 13 lg 5).Perearst või töötervishoiuarst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ning väljastab selle kohta tervisetõendi. Praegu väljastatakse tõend paberkandjal, kuid arendamisel on elektrooniline tervisetõend. Kui tervisetõendit hakatakse väljastama elektroonilist on see vaja järelevalveinspektorile esitada ikkagi paberile väljaprindituna.

Tööandjale jääb õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele. Vajadus täiendavaks tervisekontrolliks võib tekkida olukorras, kus tööprotsesside käigus on toimunud nakkuse levik, saastunud toodang või töökollektiivis ilmneb mõnel töötajal nakkushaigus.

Tööle asumisel vajamineva tervisekontrolli ja tõendi eest tasub vastavalt NETS § 42 lg 5töötaja ise.

ui tööandja suunab juba varem tööle asunud töötaja täiendavasse nakkushaigustetervisekontrolli, tasub selle eest tööandja (NETS § 42 lg 4).Järelevalvet tehes kontrollib inspektor, kas tööle asumisel on töötajatel (ametites, kus onnõutav tervisetõend) tervisetõendid tööandjale esitatud.Majutuse-, ujumise- ja basseiniteenuse osutamisega vahetult kokku puutuvateltteenindustöötajatelt ei nõuta enne tööle asumist tervisekontrolli läbimist.

NB! Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/104122015003,

Terviseuuringu kusimustik 2016

Terviseuuringu kusimustik_vene keeles_ 2016